Τηλεμετρία φωτοβολταϊκών πάρκων

 
Η Controline AE έχει αναπτύξει τυποποιημένη εφαρμογή προσαρμοσμένη στις ανάγκες απομακρυσμένης παρακολούθησης υποσταθμών φωτοβολταικών πάρκων. Η εφαρμογή εξυπηρετεί τις ακόλουθες ανάγκες των ιδιοκτητών των πάρκων : 
 
On line παρακολούθηση παραμέτρων λειτουργίας και συνθηκών του υποσταθμού μέσω web server.
Θέσεις διακοπτών πεδίων μέσης και χαμηλής τάσης καθώς και ιδιοκαταναλώσεων
Κατάσταση λειτουργίας υποστηρικτικής διάταξης UPS
Επαφή κατάστασης λειτουργίας και θερμικο ανεμιστήρων 
Επαφή συστήματος πυρανίχνευσης
Μαγνητική επαφή συναγερμού
Alarms υπεθέρμανσης και προειδοποίησης μετασχηματιστών 
Alarm χαμηλής πίεσης ελαίου μετασχηματιστών
Θερμοκρασία χώρου μετασχηματιστών
Θερμοκρασία χώρου πεδίων χαμηλής τάσης 
Θερμοκρασία χώρου πεδίων μέσης τάσης 
Εξωτερική θερμοκρασία 
Πυρανόμετρο (μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας)
Θερμοκρασίας ηλιακών panel
Ηλεκτρικά μεγέθη πεδίου μέτρησης μέσης τάσης (Modbus)
Ηλεκτρικά μεγέθη πεδίου χαμηλής τάσης (Modbus)
Ηλεκτρικά μεγέθη πεδίου ιδιοκαταναλώσεων  (Modbus)
Ηλεκτρικά μεγέθη UPS (Modbus)
 
Ανάλογα με την διαθεσιμότητα και τις απαιτήσεις ταχύτητας η διαδυκτιακή σύνδεση μπορεί να είναι ασύρματη 3G, ενσύρματη ADSL, ή μισθωμένο κύκλωμα. 
 
Καταγραφή και δημιουργία αρχείου ιστορικότητας επιλεγμένων μεγεθών όπως ηλεκτρικά μεγέθη, θερμοκρασίες και εξωτερικές συνθήκες. Η δυνατότητα αυτή παρέχει στους ιδιοκτήτες την πριαωτογενή πληροφορία για την στατιστική επεξεργασία και λεπτομερή αξιολόγηση των επιδόσεων του πάρκου,
 
Τηλενημέρωση alarm μέσω αποστολής e-mail. Η εφαρμογή  διαθέτει είδική πρόβλεψη για τον καθορισμό ορίων συναγερμού που αφορούν την αλαγή κατάστασης μίας επαφής (πχ trip διακόπτη μέσης τάσης ή θερμικό ανεμιστήρα)  η υπέρβαση ορίων μέτρησης ενός αισθητηρίων (πχ αισθητήρια θερμοκρασίας)