Μουσείο Πατρών

Το έργο κατασκευάστηκε από την την ΚΞ  JP-Καραγιάννης-Γετεμ- Αναστηλωτική και στεγάζει τα ευρήματα του αρχαιολογικού μουσείου της Πάτρας. Το εγκατεστημένο ΚΣΕ  ελέγχει και παρακολουθεί κρίσιμους ΗΜ πόρους:

Φωτισμού κοινόχρηστων και εξωτερικών χώρων
Αντλητικών συγκροτημάτων λημμάτων
Δεξαμενών πετρελαίου και νερού

Σχετικά με τον υποσταθμό , την διανομή ΧΤ και την μεταγωγή του ΗΖ το ΚΣΕ  αναλαμβάνει το κύριο διαχειριστικό ρόλο συμμετέχοντας στις απορρίψεις ηλεκτρικών φορτίων κατά την διάρκεια μεταγωγής από φορτία ΔΕΗ σε ανάγκης.

Στον τομέα του κλιματισμού – αερισμού περιλαμβάνεται:
Έλεγχος ψυχροστασίου
Παραλληλισμός λεβήτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάλυψης φορτίου και τον χρόνο λειτουργίας κάθε λέβητα.
Έλεγχος διδύμων κυκλοφορητών καταναλώσεων δευτερεύοντος κυκλώματος ψυχρού και θερμού.
Σχετικά με τις ΚΚΜ ειδικός αλγόριθμος έχει εκπονηθεί για την ποιότητα αέρα στους χώρους εκθεμάτων. Ο κλιματιζόμενος αέρας επιτηρείται και ελέγχεται ως προς την συγκέντρωση σε CO 2 , SO 2 , NOx.. Οι μονάδες διαθέτουν φίλτρο ενεργού άνθρακα καθώς και air washer. Το air washer αποτελεί ειδική διάταξη ψεκασμού και εκνέφωσης η οποία λειτουργεί ως φίλτρο για την συγκράτηση ρύπων.
 
To εγκατεστημένο ΚΣΕ Honeywell Excel 5000 καλύπτει 1750 σημεία ελέγχου και αποτελείται από:
 
Ελεγκτές και module I/O τοποθετημένα σε 18 Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου
Διατάξεις ενοποίησης Lonworks  για τον υποσταθμό
Όργανα ελέγχου θερμοκρασίας, πίεσης, σχετικής υγρασίας, στάθμης, CO2, NOx
Βαλβίδες και κινητήρες ΚΚΜ
Πλήρης σταθμός παρακολούθησης SymmetrE